1. รับเควสที่เมือง Sanctum จาก  NPC ชื่อ Miriya ชื่อเควส The Sattered Stigma

The Shattered Stigma Step 1

2. คุยกับ NPC Xenophon

The Shattered Stigma Step 2

3. คุยกับ NPC Koruchinerk ในตัวต้องมี ไอเท็มชื่อ Drana Crystal

The Shattered Stigma Step 3

4. ส่งเควสที่ Miriya

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt