1. คุยกับ Garath ชื่อเควส Stigma Expansion ในตัวต้องมีไอเท็ม Taloc’s Shard 5 อัน และเป็นอันจบเควส

Stigma Expansion Quest

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt