Aion Stigma System

 In Aion 3.0, Aion 3.5, Announce, Game Guide

Aion Stigma System

ระบบ Stigma ของ Aion เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่ง Skill ตัวละครของตัวเองได้มากขึ้น ความสวยงามของระบบ Stigma คือมีแค่เพียงบางสกิลที่ผู้เล่นจะสามารถใช้ได้ เเม้ว่าจะเป็นอาชีพเดียวกันก็ไม่จำเป็นที่ผู้เล่นจะต้องมีสกิลเหมือนกัน ระบบ Stigma นี้ทำให้เวลา PVP อันตรายมากยิ่งขึ้น เพราะผู้เล่นจะไม่สามารถรู้เลยว่า คู่ต่อสู้ใช้สกิลอะไรบ้าง

หิน Stigma ที่ถูกผนึกแต่ละอันนั้น เป็น Skills ที่ทรงพลานุภาพ ที่จะทำให้ตัวละครนั้นมีเอกลักษณ์มากขึ้น ในการที่จะใช้ stigma ได้ ผู้เล่นต้องมี stigma shard เพื่อใช้ในการผนึก stigma stone เข้ากับ Stigma Panel ของตัวละคร

Stigma Panel

จำนวนช่อง Stigma

ในแต่ละตัวละคร สามารถผนึก Stigma Stone ได้สูงสุด 12 ก้อน ผู้เล่นสามารถผนึก Stigma Stone เข้ากับ Stigma Panel ของตัวละครได้ตามนี้

  • Level 20 : ใส่ Normal Stigma ได้ 2 ช่อง
  • Level 30 : ใส่ Normal Stigma ได้ 3 ช่อง
  • Level 40 : ใส่ Normal Stigma ได้ 4 ช่อง
  • Level 45 : ใส่ Greater Stigma ได้ 2 ช่อง
  • Level 50 : ใส่ Normal Stigma ได้ 5 ช่อง และใส่ Greater Stigma ได้ 3 ช่อง
  • Level 55 : ใส่ Normal Stigma ได้ 6 ช่อง และใส่ Greater Stigma ได้ 5 ช่อง
  • Level 60 : ใส่ Greater Stigma ได้ 6 ช่อง
Aion Normal Stigma

Normal Stigma

Aion Greater Stigma

Greater Stigma

การเปิดช่อง Stigma

เมื่อผู้เล่นมีเลเวล 20 ผู้เล่นจะต้องทำเควส เพื่อเปิด Stigma Panel ดังนี้

เผ่าเทพ : A Sliver of Drakness

เผ่ามาร : No Escaping Destiny

เมื่อทำเควสเสร็จ Stigma Panel จะเปิดออก ส่วนช่องที่เหลือ จะเปิดเองตามเลเวลของตัวละคร

Stigma Shard

Stigma Shard

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึด Stigma Stone ให้ผนึกเข้ากับ Stigma Panel ของผู้เล่น ผู้เล่นสามารถหา Stigma Shard ได้จาก Monsters

 

Stigma Shard Cost

Normal Stigma

Stigma Stone Level

Stigma Shard Cost

Stigma Stone Level

Stigma Shard Cost

20

60

47

141

22

66

48

144

25

75

49

147

28

84

50

150

31

93

51

153

34

102

52

156

37

111

53

159

40

120

54

162

41

123

55

165

42

126

56

168

43

129

57

171

44

132

58

174

45

135

60

180

46

138

Greater Stigma

Stigma Stone Level

Stigma Shard Cost

Stigma Stone Level

Stigma Shard Cost

45

225

55

275

48

240

56

280

50

250

57

285

51

255

58

290

52

260

59

295

53

265

60

300

54

270

Stigma Stone

เป็นหินมนตรา ซึ่งภายในผนึก Skills ที่ทรงพลานุภาพไว้ ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ Stigma Shard ยึด Stigma Stone เข้ากับ Stigma Panel ของตัวละครก่อน จึงจะสามารถใช้ Skills นั้นๆ ได้

Stigma Stone แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ Normal Stigma และ Greater Stigma

ความแตกต่างระหว่าง Stigma ทั้ง 2 ชนิดนี้คือ Normal Stigma ผู้เล่นสามารถผนึก Stigma Stone ได้ทันที เมื่อมีเลเวลถึงตามที่กำหนด ส่วน Greater Stigma ผู้เล่นจะต้องผนึก Stigma Stone ที่เป็นพื้นฐานของ Greater Stigma นั้นๆ ก่อน ถึงจะผนึก Greater Stigma ได้

Normal Stigma Stone
Normal Stigma Stone

Greater Stigma Stone
Greater Stigma Stone
Greater Stigma Skills
Greater Stigma Skills

Stigma Master

คือเหล่า Daeva ซึ่งมีหน้าที่ ผนึก Stigma Stone และ Stigma Shard เข้ากับ Stigma Panel ของผู้เล่น ผู้เล่นจะพบ Stigma Master ได้ตามเมืองต่างๆ ใกล้สาขาไหน ก็ไปสาขานั้น  😉

Stigma Master Elyos

Eltnen – Persephone

aion stigma master eltnen locationaion eltnen stigma master

Heiron – Pelias

aion stigma master heiron locationaion heiron stigma master

Sanctum – Miriya

aion stigma master sanctum locationaion sanctum stigma master

Kaisinel Academy – Adinale

kasinel academy stigma master

Reshanta – Nobus

elyos reshanta stigma master

Inggison – Reemul

inggison stigma master

Sarpan – Bariunos

elyos sarpan stigma master

Tiamaranta – Masa

elyos tiamaranta stigma master

Stigma Master Asmodian

Pandaemonium – Aud

aion stigma master pandaemonium locationaion pandaemonium stigma master

Morheim – Herner

aion stigma master morheim locationaion morheim stigma master

Beluslan – Fargerberg

aion stigma master beluslan locationaion beluslan stigma master

Marchutan Priory – Iselin

marchutan stigma master

Reshanta – Neurath

asmodian reshanta stigma master

Gelkmaros – Garath

gelkmaros stigma master

Sarpan – Vaut

asmodian sarpan stigma master

Tiamaranta – Agen

asmodian tiamaranta stigma master

การสวมใส่ Stigma

ผู้เล่นสามารถผนึก Stigma Stone เข้ากับตัวละครได้โดยการไปหา Stigma Master ตามเมืองต่างๆ

1. นำ Stigma Stone ใส่ลงใน Stigma Panel

Equip Stigma Stone Step 1

2. จะมีข้อความบอกจำนวน Stigma Shard ที่ต้องการ

Equip Stigma Stone Step 2

3. เมื่อกด OK ก็จะได้ Stigma Skill มาใช้งาน

Equip Stigma Stone Step 3

4. หากผู้เล่นไม่พอใจการสวมใส่ Stigma ผู้เล่นสามารถถอดออก และใส่ใหม่ได้ Stigma Stone จะยังคงอยู่ มีเพียงเฉพาะ Stigma Shard ที่จะหายไป

 

บัดนี้ก็ถึงเวลาแล้ว ที่จะนำความสมดุลกลับสู่ทุกสายอาชีพอีกครั้ง เหมือนเมื่อครั้งที่ Anakin Skywalker ได้นำความสมดุลกลับสู่พลัง

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt