Aion 4.8 Stigma Changes

 In Aion 4.8, Patch Note, Skills, Update

Aion 4.8 Stigma System Renewal

ใน Patch Update Aion 4.8 สิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ก็คือระบบสกิวนั่นเอง ใน patch Aion 4.8 จะมีหลายๆ สกิวที่ถูกลบออก และก็มีอีกหลายสกิวใหม่ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามา ทั้งนี้รวมไปถึงระบบ และสกิว Stigma ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด (Stigma System Renewal)

Aion 4.8 Stigma Changes

1. Stigma UI เปลี่ยนไป

 • จำนวนของ Stigma slots ลดลงจากเดิม 12 ช่องเหลือเพียง 6 ช่อง
 • Stigma slots จะเปิดเองเมื่อผู้เล่นมีเลเวลถึงที่กำหนดไว้
BeforeAfter
Aion Stigma slotsAion 4.8 Stigma slots

 

ชนิดของ StigmaLevel เงื่อนไข
General Slot 120ทำเควส Stigma
Elyos: A Sliver of Darkness,Asmodian: No Escaping Destiny
General Slot 130เปิดให้เองอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นถึงเลเวลที่กำหนดไว้
General Slot 140เปิดให้เองอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นถึงเลเวลที่กำหนดไว้
Greater Slot 145เปิดให้เองอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นถึงเลเวลที่กำหนดไว้
Greater Slot 150เปิดให้เองอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นถึงเลเวลที่กำหนดไว้
Superb Slot55เปิดให้เองอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นถึงเลเวลที่กำหนดไว้

2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้สกิลต่างๆ

 • ผู้เล่นสามารถใส่ Stigma stone ได้ที่ NPC Stigma Master
 • Stigma shard ไม่มีความจำเป็นในการใช้ในการใส่ Stigma อีกต่อไป
 • Stigma ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับจะถูกนำมารวมกันในหิน Stigma เพียงก้อนเดียว
Before UpdateAion 4.8 Update
Stigma stone แบ่งออกเป็นเลเวลต่างๆ ตามเลเวลตัวละครเมื่อผู้เล่นเลเวลเพิ่มขึ้นจะได้ Stigma skills เพิ่มตามเลเวลตัวละครอัตโนมัติ

3. ชนิดของ Visual stigma ว่าจะได้สกิลอะไรนั้นขึ้นอยู่กับสกิลที่เรานำมาผสมผสานกันทั้ง6 สกิล

Aion 4.8 Vision Stigma
4. เพิ่มระบบบวก Stigma (Stigma Enchanting)

 • ในการที่จะทำการบวก stigma เพิ่มนั้นต้องใช้ stigma stone ที่เหมือนกันของสกิลนั้นๆ มาใช้บวก
 • ประสิทธิภาพของสกิลจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถเพิ่มบวกได้สำเร็จหรือไม่ หากบวกไม่สำเร็จ stigma stone จะโดนทำลายไปทั้งคู่ ทั้งหินเริ่มต้น และหินที่นำมาบวก
 • เมื่อผู้เล่นบวกเพิ่มเลเวลสกิลได้สำเร็จ ดาเมจของสกิลจะเพิ่มขึ้น คูลดาวหรือ MP ของสกิลจะลดลงขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลนั้นๆไป
 • Enchantable Stigmas สามารถหาเก็บได้จากมอนสเตอร์ในพื้นที่ที่กำหนด หรือสามารถหาได้จากดันเจี้ยนต่อไปนี้ Rentus Base’s Fate, Stolen Refuge of the Rune Tribe, Bitter Tiamat’s Hideout.

Aion 4.8 Stigma System Renewal

5. Stigma ที่มีอยู่เดิมของผู้เล่นจะหายไป stigma skills ที่ให้ดาเมจต่างๆ จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

 • หลังจากอัพเดท แต่ละตัวละครจะได้รับ ถุง Stigma Bundle
 • Damaged Greater Stigmas สามารถนำมาแลกเป็น AP ได้ตามเมืองหลักของแต่ละเผ่า

6. Limited General, Greater และ Superb Stigmas สามมารถหาซื้อได้จาก Stigma merchants ตามเมืองหลักของแต่ละเผ่า

 • Limited Stigmas เป็น stigma ที่ไม่สามารถบวกเพิ่มเลเวลได้

7. มอนสเตอร์จะไม่ดรอป skill books และ Stigma Shards อีกต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt