Aion 4.5 Korea New Update 5th March 2014

 In Aion 4.5, Game Guide, Guide, News, Update

Aion 4.5 Update

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางเซิฟเวอร์เกาหลีได้มีการอัพเดท Aion 4.5 เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย มีการเพิ่มเส้นทาง teleport ในแมพ katalam ทรงผมแบบใหม่ เปลี่ยนลักษณะอาวุธบางชนิดของอาชีพ Aethertech เพิ่ม safe zone ใกล้ๆ กับ ฺBase ต่างๆ ในแมพ katalam

เส้นทาง Teleport ใหม่ใน Katalam

  • เพิ่มสถานที่ในเส้นทาง teleport ไปยัง main bases Garrisons 73 และ 74

Aion 4.5 Update

  • ถ้าตอนนี้ผู้เล่นต้องการยึดป้อมที่ 73 หรือ 74ได้ ก็ต้องเดินทางมาค่อนข้างไกล แต่ในอัพเดทนี้ ผู้เล่นเพียงแค่ teleport มาจาก Maririnerk Company Office หรือ Krerunerk Company Office ได้เลย

Aion 4.5 Update

Character Creation

เพิ่มทรงผมตัวละครผู้หญิง

Aion 4.5 UpdateAion 4.5 Update
  • ปรับเปลี่ยนลักษณะอาวุธบางชนิดของอาชีพ AetherTech
  • มีการปรัปปรุงลักษณะหน้าตาของหุ่นยนต์เลเวลน้อย ติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้
  • ปรัปปรุงบางลักษณะของ UI
  • พื้นที่บางส่วนของ north katalam จะเปลี่ยนไป
  • Kisk และ safe zone ใกล้กับcampที่ 73 และ 74จะถูกนำออกไป และแทนที่ด้วย ลานบินสุดยอดแห่งการดีไซส์แบบใหม่

Aion 4.5 Update

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt