Aion 4.0 New Stigma Stone

 In Aion 4.0, Game Guide, Guide, News, Patch Note

Aion 4.0 New Skills

ตามที่เราได้เคยรายงานไปใน Aion 4.0 Patch Notes:Korean server ว่าใน Aion 4.0 เลเวลสูงสุดของผู้เล่นจะถูกเพิ่มเป็นเลเวล 65 ซึ่งก็แน่นอนว่า จะต้องมีสกิวใหม่ๆ ถูกเพิ่มเข้ามาตามเลเวลสูงสุดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็รวมไปถึง Stigma Stone ใหม่ๆ ด้วย เราลองมาดูกันว่า Stigma Stone ใหม่ๆ มีอะไรบ้าง

ณ. เวลาที่เขียนบทความนี้ ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Aion 4.0 Stigma Stone อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลมากกว่านี้ เราจะนำมาเสนอต่อไป

Aion 4.0 Gladiator Stigma

[nggallery id=31]

Aion 4.0 Templar Stigma

[nggallery id=30]

Aion 4.0 Assassin Stigma

[nggallery id=36]

Aion 4.0 Ranger  Stigma

[nggallery id=37]

Aion 4.0 Sorcerer Stigma

[nggallery id=33]

Aion 4.0 Spiritmaster Stigma

[nggallery id=32]

Aion 4.0 Chanter Stigma

[nggallery id=35]

Aion 4.0 Cleric Stigma

[nggallery id=34]
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt