1. รับเควสจาก Jucleus ที่ Lyceum of Sanctum

A Sliver of Darkness Step 1

2. คุยกับ คุยกับ Ludina ที่ Dionysia Tavern- Sanctum

A Sliver of Darkness Step 2

3. คุยกับ Morai ที่ Verteron

A Sliver of Darkness Step 3

4. ผู้เล่นจะถูกส่งไปที่ Sliver of Darkness เพื่อคุยกับ Icaronix

A Sliver of Darkness Step 4

5. ผู้เล่นจะถูกส่งไปหาหีบซึ่งบรรจุข้อมูลของกบฏ

A Sliver of Darkness Step 5

6.  เปิดหีบ แล้วคุยกับ Ecus

A Sliver of Darkness Step 6

7. ใส่ Stigma ที่เพิ่งได้รับ จากนั้นคุยกับ Ecus อีกครั้ง

A Sliver of Darkness Step 7

8. เอาชนะ Assassin Specter

A Sliver of Darkness Step 8

9. คุยกับ Morai

A Sliver of Darkness Step 9

10. ไปยัง Protector Halls, Sanctum เพื่อคุยกับ Lavirintos

A Sliver of Darkness Step 10

11. คุยกับ Miriya เพื่อจบเควสต์ A Silver of Darkness

A Sliver of Darkness Step 11

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt